องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box สมาชิกสภา
นางกุลฐนัญจ์ ขวัญทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7)
โทร : 0631692707
นางบัวลอย อุสาหะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3)
โทร : 0640549579
นายประกาศิต จันทน์หอม
เลขานุการสภา อบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
โทร : 0897171176
นางสังวาลย์ อุสาหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0908599968
นางกนกกาญจน์ วังสันต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0954690337
นายยืนยง ชัยโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0856103574
นายอิทธิเดช เจือจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0991495591
นายบุญนาค แก้วหล่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0981976414
นายสุธี โพธิ์คำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0613109727
นายเปลี่ยม ทวีสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0960291893
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายประกาศิต จันทน์หอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0897171176
ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
นายอำพล จันทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0653565914
นายธีรนันท์ วัฒนาคานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0935256511
นายธนากร ผลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0981293834
นางจารินี สาทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0945296454
account_box สำนักปลัด
นายอำพล จันทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวรัตนาวดี บุตรดีขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวมลิ เอี่ยมสอาด
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางน้่ำฝน บัวบาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายธีรวุฒิ ชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางสาววนิดา สิงหล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวนภชนก บุตรดีขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุกัญญา บุญสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมชาย เทียนเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ สาลีพิมพ์
คนงาน
นางสาวกัญจนพร คำดี
คนงาน
นางสาวกานติมา เพชรงาม
คนงาน
นายสราวุธ รอดเมือง
ภารโรง
นายบุญสม เจริญรัตน์
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นายธีรนันท์ วัฒนาคานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0935256511
นายสมเกียรติ ท่าดี
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางพัชรี ตระกูลรัมย์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวธนรัตน์ บุตรเพชร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวสุดารัตน์ พรหมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเปรมจิตร ปิ่นทอง
คนงาน
account_box กองช่าง
นายธนากร ผลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวเตือนใจ ปัญญาไว
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายศราวุฒิ รุจิยาปนนท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธรรมนูญ แก่นแดง
คนงาน
นายธีระยุทธ วัฒนานิธีโภคิน
จ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา
นางจารินี สาทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศราวุธ ประดับทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา สติมั่น
ครู ชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ คำคูณ
คนงาน
นางสาววริศรา พินิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนุชนาฏ ชิงชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวมาริสา การะเกด
จ้างเหมาบริการ
นางจำเนียร แก้วบุตรดี
จ้างเหมาบริการ