องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (งานบริหารงานทั่วไป) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file กระบวนการในทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file คู่มือธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้เป็นสถานประกอบการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สะอาด ป้องกันโรค COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file คู่มือการลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file คู่มือการลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file คู่มือการใช้งาน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (User Manual for School and Child Center) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2