messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
info ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดการองค์ความรู้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยการรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการรวบรวมระบบการจัดการความรู้ มีการเผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา ทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเป็นองค์กรต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดการองค์ความรู้ -คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข้าวสารทางราชการ -พรบ.บัตรประชาชน -คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (website) -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่๖พ.ศ.๒๕๕๒ -พ.ร.บ. เทศบาล ๒๔๙๖ -พ.ร.บ. ผังเมือง -การเขียนหนังสือราชการ -การจัดทำระบบควบคุมภายใน (website) -การติดตามสภาพอากาศ (website) -คู่มือร่างกฏหมาย -การตีความกฏหมาย