messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
check_circle ข้อมูลสภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เป็น 1 ใน 15 ตำบลของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากอำเภอศีขรภูมิประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านขวาวใหญ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลหนองบัว ตำบลตรึม ตำบลหนองขวาว และตำบลแตล ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองขวาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตรึม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแตล เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 28.94 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตรเป็นตำบลขนาดเล็ก ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลขวาวใหญ่ เป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ราบโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร (ทำนา) และใช้เป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ –กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม –กลางเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแรต หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 บ้านไพรษร หมู่ที่ 8 บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 9 บ้านดอนหมาไน คำขวัญประจำตำบลขวาวใหญ่ “ ขวาวใหญ่แดนขุนพระ ศาสนาคุณธรรม งามล้ำกลองยาว สืบสานประเพณี สามัคคีและขยัน มุ่งมั่นอนามัย ฝักใฝ่การศึกษา การกีฬาดีเลิศ ก่อเกิดประชาธิปไตย” ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ มีประชากรตามสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน มิถุนายน 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,313 คน แยกเป็นชายจำนวน 2,659 คน เป็นหญิงจำนวน 2,654 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,238 ครัวเรือน แยกเป็นหมู่บ้านได้ดัง
ประชากร

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่มีการคมนาคมทางบก คือ ซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม จำนวน 2 สาย คือ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2079 สายศีขรภูมิ – รัตนบุรี ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 3 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2334 สายศีขรภูมิ - จอมพระ ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 6,7 นอกจากนั้นก็มีเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ส่วนใหญ่เป็นถนนดินและหินคลุกการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะถนนไม่ได้มาตรฐาน การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ระบบประปา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ส่วนใหญ่ ยังขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำน้ำ, ลำห้วยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ห้วยเอี่ยน จำนวน 1 สาย ห้วยแดง จำนวน 1 สาย ห้วยสิม จำนวน 1 สาย ทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา จึงทำให้ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญ แต่ก็มีอยู่บ้าง เช่น ป่าสาธารณะ นอกจากนั้นก็มีไม้ที่ปลูกเพื่อใช้งาน อาทิ ยูคาลิปตัส สะเดา เป็นต้น ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปีและมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการเกษตรและเป็นอาหาร ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพรับจ้างในภาคเกษตรกรรมและใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ บางครัวเรือนจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตำบลเข้ามาช่วยในการผลิต เมื่อสิ้นฤดูกาลผลิตจะว่างงานส่วนใหญ่จะอพยพไปหางานในท้องถิ่นอื่นโดยเฉพาะกรุงเทพฯ เมื่อถึงฤดูกาลผลิตก็จะกลับมาทำงานในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างนี้ประจำทุกปี สภาพสังคม การศึกษา โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 2. โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 3. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 4. ศูนย์เด็กเล็กฯ บ้านสำโรง สถาบันและองค์กรทางศาสนา บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 จำนวน - แห่ง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง บ้านไพรษร หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 จำนวน - แห่ง บ้านดอนหมาไนหมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง การสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 แห่ง - สถานที่ตั้ง บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์