องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683


check_circle ข้อมูลสภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่.


ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เป็น 1 ใน 15 ตำบลของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากอำเภอศีขรภูมิประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านขวาวใหญ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

   อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลหนองบัว ตำบลตรึม ตำบลหนองขวาว และตำบลแตล ดังนี้

         ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว

         ทิศใต้         ติดต่อกับ ตำบลหนองขวาว

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตรึม

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแตล

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 28.94 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตรเป็นตำบลขนาดเล็ก

ลักษณะภูมิประเทศ

 สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลขวาวใหญ่ เป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ราบโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร (ทำนา) และใช้เป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์       –กลางเดือนพฤษภาคม

       ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม         –กลางเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

        หมู่ที่ 1 บ้านขวาวใหญ่

        หมู่ที่ 2 บ้านโนนครั่ง

        หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่

        หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอง

        หมู่ที่ 5 บ้านหนองแรต

        หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง

        หมู่ที่ 7 บ้านไพรษร

        หมู่ที่ 8 บ้านโนนขวาว

        หมู่ที่ 9 บ้านดอนหมาไน

คำขวัญประจำตำบลขวาวใหญ่

“ ขวาวใหญ่แดนขุนพระ ศาสนาคุณธรรม งามล้ำกลองยาว สืบสานประเพณี สามัคคีและขยัน มุ่งมั่นอนามัย ฝักใฝ่การศึกษา การกีฬาดีเลิศ ก่อเกิดประชาธิปไตย”

ประชากร

 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ มีประชากรตามสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน มิถุนายน 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,313 คน แยกเป็นชายจำนวน 2,659 คน เป็นหญิงจำนวน 2,654 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,238 ครัวเรือน แยกเป็นหมู่บ้านได้ดัง

**** ข้อมูล ของเดือน มิถุนายน 2557 ******

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่มีการคมนาคมทางบก คือ ซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม จำนวน 2 สาย คือ

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2079 สายศีขรภูมิ – รัตนบุรี ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 3

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2334 สายศีขรภูมิ - จอมพระ ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 6,7

นอกจากนั้นก็มีเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ส่วนใหญ่เป็นถนนดินและหินคลุกการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะถนนไม่ได้มาตรฐาน

การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล

ระบบประปา

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ส่วนใหญ่ ยังขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำ

ลำน้ำ, ลำห้วยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ห้วยเอี่ยน จำนวน     1 สาย

ห้วยแดง จำนวน 1 สาย

ห้วยสิม จำนวน 1 สาย

ทรัพยากรป่าไม้

 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา จึงทำให้ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญ แต่ก็มีอยู่บ้าง เช่น ป่าสาธารณะ นอกจากนั้นก็มีไม้ที่ปลูกเพื่อใช้งาน อาทิ ยูคาลิปตัส สะเดา เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปีและมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการเกษตรและเป็นอาหาร ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพรับจ้างในภาคเกษตรกรรมและใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ บางครัวเรือนจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตำบลเข้ามาช่วยในการผลิต เมื่อสิ้นฤดูกาลผลิตจะว่างงานส่วนใหญ่จะอพยพไปหางานในท้องถิ่นอื่นโดยเฉพาะกรุงเทพฯ เมื่อถึงฤดูกาลผลิตก็จะกลับมาทำงานในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างนี้ประจำทุกปี

สภาพสังคม

การศึกษา

โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่

2. โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง

3. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา

4. ศูนย์เด็กเล็กฯ บ้านสำโรง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง

บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 จำนวน - แห่ง

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่  3 จำนวน 1 แห่ง

บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง

บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง

บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง

บ้านไพรษร หมู่ที่         7 จำนวน 1 แห่ง

บ้านโนนขวาว หมู่ที่         8 จำนวน - แห่ง

บ้านดอนหมาไนหมู่ที่   9 จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

- สถานที่ตั้ง บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์

3 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลสภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่.

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เป็น 1 ใน 15 ตำบลของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากอำเภอศีขรภูมิประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านขวาวใหญ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

   อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลหนองบัว ตำบลตรึม ตำบลหนองขวาว และตำบลแตล ดังนี้

         ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว

         ทิศใต้         ติดต่อกับ ตำบลหนองขวาว

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตรึม

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแตล

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 28.94 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตรเป็นตำบลขนาดเล็ก

ลักษณะภูมิประเทศ

 สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลขวาวใหญ่ เป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ราบโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร (ทำนา) และใช้เป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์       –กลางเดือนพฤษภาคม

       ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม         –กลางเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

        หมู่ที่ 1 บ้านขวาวใหญ่

        หมู่ที่ 2 บ้านโนนครั่ง

        หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่

        หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอง

        หมู่ที่ 5 บ้านหนองแรต

        หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง

        หมู่ที่ 7 บ้านไพรษร

        หมู่ที่ 8 บ้านโนนขวาว

        หมู่ที่ 9 บ้านดอนหมาไน

คำขวัญประจำตำบลขวาวใหญ่

“ ขวาวใหญ่แดนขุนพระ ศาสนาคุณธรรม งามล้ำกลองยาว สืบสานประเพณี สามัคคีและขยัน มุ่งมั่นอนามัย ฝักใฝ่การศึกษา การกีฬาดีเลิศ ก่อเกิดประชาธิปไตย”

ประชากร

 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ มีประชากรตามสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน มิถุนายน 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,313 คน แยกเป็นชายจำนวน 2,659 คน เป็นหญิงจำนวน 2,654 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,238 ครัวเรือน แยกเป็นหมู่บ้านได้ดัง

**** ข้อมูล ของเดือน มิถุนายน 2557 ******

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่มีการคมนาคมทางบก คือ ซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม จำนวน 2 สาย คือ

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2079 สายศีขรภูมิ – รัตนบุรี ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 3

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2334 สายศีขรภูมิ - จอมพระ ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 6,7

นอกจากนั้นก็มีเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ส่วนใหญ่เป็นถนนดินและหินคลุกการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะถนนไม่ได้มาตรฐาน

การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล

ระบบประปา

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ส่วนใหญ่ ยังขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำ

ลำน้ำ, ลำห้วยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ห้วยเอี่ยน จำนวน     1 สาย

ห้วยแดง จำนวน 1 สาย

ห้วยสิม จำนวน 1 สาย

ทรัพยากรป่าไม้

 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา จึงทำให้ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญ แต่ก็มีอยู่บ้าง เช่น ป่าสาธารณะ นอกจากนั้นก็มีไม้ที่ปลูกเพื่อใช้งาน อาทิ ยูคาลิปตัส สะเดา เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปีและมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการเกษตรและเป็นอาหาร ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพรับจ้างในภาคเกษตรกรรมและใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ บางครัวเรือนจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตำบลเข้ามาช่วยในการผลิต เมื่อสิ้นฤดูกาลผลิตจะว่างงานส่วนใหญ่จะอพยพไปหางานในท้องถิ่นอื่นโดยเฉพาะกรุงเทพฯ เมื่อถึงฤดูกาลผลิตก็จะกลับมาทำงานในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างนี้ประจำทุกปี

สภาพสังคม

การศึกษา

โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่

2. โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง

3. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา

4. ศูนย์เด็กเล็กฯ บ้านสำโรง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง

บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 จำนวน - แห่ง

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่  3 จำนวน 1 แห่ง

บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง

บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง

บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง

บ้านไพรษร หมู่ที่         7 จำนวน 1 แห่ง

บ้านโนนขวาว หมู่ที่         8 จำนวน - แห่ง

บ้านดอนหมาไนหมู่ที่   9 จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

- สถานที่ตั้ง บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์

3 พฤศจิกายน 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 33
เมื่อวาน 78
เดือนนี้ 2,453
เดือนที่แล้ว 7,714
ทั้งหมด 18,888