องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683


check_circle ภาระหน้าที่สำนักงานปลัด

สำนักปลัด

สำนักงานปลัด

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสารบรรณ 

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานเลือกตั้ง 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 

- งานการประชุม 

- งานอำนวยการและประสานราชการ 

- งานติดตามผลการปฏิบัติ

- งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

- งานเลือกตั้ง 

- งานข้อมูลการเลือกตั้ง 

- งานชุมชนสัมพันธ์ 

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

- งานสนับสนุนและบริการ 

- งานอำนวยการ 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานช่วยเหลือฟื้นฟู 

- งานกู้ภัย

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานนโยบายและแผนพัฒนา 

- งานวิชาการ 

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

- งานงบประมาณ

- งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานกฎหมายและนิติกรรม 

- งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

- งานระเบียบการคลัง 

- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานสวัสดิการสังคม 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานจัดระเบียบชุมชน 

- งานสังคมสงเคราะห์ 

- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

3. งานการเกษตร

4. งานส่งเสริมการเกษตร

5. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

3 พฤศจิกายน 2563
ภาระหน้าที่สำนักงานปลัด

สำนักปลัด

สำนักงานปลัด

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสารบรรณ 

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานเลือกตั้ง 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 

- งานการประชุม 

- งานอำนวยการและประสานราชการ 

- งานติดตามผลการปฏิบัติ

- งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

- งานเลือกตั้ง 

- งานข้อมูลการเลือกตั้ง 

- งานชุมชนสัมพันธ์ 

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

- งานสนับสนุนและบริการ 

- งานอำนวยการ 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานช่วยเหลือฟื้นฟู 

- งานกู้ภัย

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานนโยบายและแผนพัฒนา 

- งานวิชาการ 

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

- งานงบประมาณ

- งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานกฎหมายและนิติกรรม 

- งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

- งานระเบียบการคลัง 

- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานสวัสดิการสังคม 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานจัดระเบียบชุมชน 

- งานสังคมสงเคราะห์ 

- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

3. งานการเกษตร

4. งานส่งเสริมการเกษตร

5. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

3 พฤศจิกายน 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 15
เมื่อวาน 98
เดือนนี้ 2,692
เดือนที่แล้ว 7,825
ทั้งหมด 18,749