องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 438 -คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน -สมาชิก อบต. จำนวน 9 คน -ครูและบุคลากรการศึกษา จำนวน 8 คน -เด็ก เยาวชนปละประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 408 คน วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กและเยาวชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 4. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
ผู้โพส : admin