messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมโครงการอบรมการจัดการขยะต้นทาง) ในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ได้จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 84 คน -ท้องถิ่นอำเภอ จำนวน 1 คน -คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน -สมาชิก อบต. จำนวน 9 คน -ประชาชน จำนวน 9 คน -ผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน -อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 9 คน -พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 32 คน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 3.1 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้นำชุมชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ป้องกันการเกิดโรคในชุมชน 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ 3.4 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ มาใช้ได้อย่างถูกต้อง และบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 3.5 เพื่อขับเคลื่อน การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน
ผู้โพส : admin