ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าสำนักงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (ตามประมาณการช่างแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง