ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 6 จุด ตามประมาณการช่างแนบท้าย เพื่อใช้ในราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง