ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมของโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน ในเขตตำบลขวาวใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง