ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง