ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนม ของโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียนในเขตตำบลขวาวใหญ่ ประจำไตรมาศ 1 งวดที่ 1 ( ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1-30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง