ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๙๔ สุรินทร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๙-๐๐๐๑ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง