ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องน้ำและงานทางลาดผู้พิการ จำนวน 1 งาน (ตามประมาณการช่างแนบท้าย) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง