ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 เลขครุภัณฑ์ 400-49-0016 ของผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง