ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง