ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุกสำนักงานกองคลัง จำนวน 23 รายการ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง