ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง