ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในงานการเงินฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ขญ 416-49-0004 ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง