ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในงานพัสดุ หมายเลขครุภัณฑ์ ขญ 416-45-0002 ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง