ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน จำนวน 4 ชิ้น ๆละ 1,500 บาท ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง