ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง