ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาค่าถ่ายเอกสาร คู่มือในการฝึกอบรม ชุดละ 150 บาท จำนวน 50 ชุด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง