ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยต่าง ๆ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง