ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยต่าง ๆ และการป้องกันภัยแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง