องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box สมาชิกสภา
นางกุลฐนัญจ์ ขวัญทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7)
โทร : 0631692707
นางบัวลอย อุสาหะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3)
โทร : 0640549579
นายประกาศิต จันทน์หอม
เลขานุการสภา อบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
โทร : 0897171176
นางสังวาลย์ อุสาหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0908599968
นางกนกกาญจน์ วังสันต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0954690337
นายยืนยง ชัยโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0856103574
นายอิทธิเดช เจือจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0991495591
นายบุญนาค แก้วหล่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0981976414
นายสุธี โพธิ์คำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0613109727
นายเปลี่ยม ทวีสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0960291893