messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box สำนักปลัด
นายอำพล จันทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวรัตนาวดี บุตรดีขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวมลิ เอี่ยมสอาด
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางน้่ำฝน บัวบาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายธีรวุฒิ ชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางสาววนิดา สิงหล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวนภชนก บุตรดีขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุกัญญา บุญสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมชาย เทียนเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ สาลีพิมพ์
คนงาน
นางสาวกัญจนพร คำดี
คนงาน
นางสาวกานติมา เพชรงาม
คนงาน
นายสราวุธ รอดเมือง
ภารโรง
นายบุญสม เจริญรัตน์
จ้างเหมาบริการ