องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (เงินจ่ายข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก บ้านไพรษร หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจร ถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page รายงานผลการดำเนินราคากลางโครงการปรับปรุงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานผลจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้า เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศแบบคำนวณราคากลางเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต. ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิจ. สุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมูที่ 5 ต. ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 20 (ทั้งหมด 319 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16