messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอำพล จันทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0653565914
ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
นายอำพล จันทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0653565914
นายธีรนันท์ วัฒนาคานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0935256511
นายธนากร ผลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0981293834
นางจารินี สาทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0945296454