องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box คณะผู้บริหาร
นายมงคล พวงเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0987453614
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0983173418
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0811853307
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0852065242
นายประกาศิต จันทน์หอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0897171176
ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
account_box สมาชิกสภา
นางกุลฐนัญจ์ ขวัญทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7)
โทร : 0631692707
นางบัวลอย อุสาหะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3)
โทร : 0640549579
นายประกาศิต จันทน์หอม
เลขานุการสภา อบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
โทร : 0897171176
นางสังวาลย์ อุสาหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0908599968
นางกนกกาญจน์ วังสันต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0954690337
นายยืนยง ชัยโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0856103574
นายอิทธิเดช เจือจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0991495591
นายบุญนาค แก้วหล่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0981976414
นายสุธี โพธิ์คำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0613109727
นายเปลี่ยม ทวีสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0960291893
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายประกาศิต จันทน์หอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0897171176
ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
นายอำพล จันทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0653565914
นายสมเกียรติ ท่าดี
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0895833142
นายธนากร ผลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0981293834
นางจารินี สาทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0945296454
account_box สำนักปลัด
นายอำพล จันทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวรัตนาวดี บุตรดีขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวมลิ เอี่ยมสอาด
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางน้่ำฝน บัวบาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายธีรวุฒิ ชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางสาววนิดา สิงหล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวนภชนก บุตรดีขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมชาย เทียนเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ สาลีพิมพ์
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวกัญจนพร คำดี
คนงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
นางสาวกานติมา เพชรงาม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายสราวุธ รอดเมือง
ภารโรง
นายบุญสม เจริญรัตน์
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นายสมเกียรติ ท่าดี
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมเกียรติ ท่าดี
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางพัชรี ตระกูลรัมย์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวธนรัตน์ บุตรเพชร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวสุดารัตน์ พรหมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเปรมจิตร ปิ่นทอง
คนงานทั่วไป (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
account_box กองช่าง
นายธนากร ผลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวเตือนใจ ปัญญาไว
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายศราวุฒิ รุจิยาปนนท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธรรมนูญ แก่นแดง
คนงานทั่วไป (งานประสานสาธารณูปโภค)
นายธีระยุทธ วัฒนานิธีโภคิน
จ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา
นางจารินี สาทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศราวุธ ประดับทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา สติมั่น
ครู ชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ คำคูณ
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
นางสาววริศรา พินิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนุชนาฏ ชิงชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวมาริสา การะเกด
จ้างเหมาบริการ
นางจำเนียร แก้วบุตรดี
จ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายประกาศิต จันทน์หอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0897171176
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ