messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box กองคลัง
นายธีรนันท์ วัฒนาคานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0935256511
นายสมเกียรติ ท่าดี
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางพัชรี ตระกูลรัมย์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวธนรัตน์ บุตรเพชร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวสุดารัตน์ พรหมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเปรมจิตร ปิ่นทอง
คนงาน