messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลการทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลการทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลการทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของ อบต.ขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1