messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฏีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 39
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 25
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 124
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 103
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 125
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 111
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 108
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 116
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7 ) พ..ศ 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 111
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 102
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 96
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 102
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 118
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 106
ระเบียบกระทรวงมหาดยไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 104