องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 73
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 70
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7 ) พ..ศ 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 73
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 73
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 73
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72
ระเบียบกระทรวงมหาดยไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 73