องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ดำเนินโครงการฝึกอบรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตตำบลขวาวใหญ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด : 1.เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาและสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ 2. เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด และต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 3.เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ผู้โพส : admin